Regulamin

Regulamin serwisu internetowego
www.fodop.pl

 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin jest regulaminem serwisu internetowego projektu Forum Dobrych Praktyk, promującego dobre praktyki w projektowaniu komunikacji wizualnej, produktów itp.
 2. Serwis internetowy działa pod adresem fodop.pl
 3. Administratorem serwisu do dnia 31 grudnia 2017 roku jest Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej z siedzibą przy ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa, NIP: 525 230 59 48, REGON: 015750749, KRS: 0000209180
 4. Administratorem serwisu od dnia 1 stycznia 2018 r. jest stowarzyszenie Forum Dobrych Praktyk, z siedzibą przy ul. Złota 6/3  25-015 Kielce ; NIP: 9591990854 , REGON: 367646924 , KRS: 0000684380
 5. Mail kontaktowy do Administratora to: forum.dobrych.praktyk@gmail.com

 

§2
Pojęcia

 1. Przez pojęcie Serwis należy rozumieć ogół stron i podstron dostępnych pod adresem www.fodop.pl wraz z rozszerzeniami.
 2. Przez pojęcie Administrator należy rozumieć podmioty wymienione w §1 ust. 3-4, zależnie od dat wymienionych w tych ustępach.
 3. Przez pojęcie Kodeks należy rozumieć kodeks dobrych praktyk w projektowaniu promowany przez Serwis.
 4. Przez pojęcie Baza należy rozumieć funkcjonującą w ramach Serwisu bazę przedsiębiorców, którzy zadeklarowali stosowanie zasad Kodeksu.

 

§3
Kodeks dobrych praktyk

 1. Administrator promuje dobre praktyki w projektowaniu poprzez stworzony przez siebie Kodeks.
 2. Kodeks stworzony został w oparciu o doświadczenia wielu specjalistów z dziedziny projektowania, marketingu, etyki, a także na podstawie doświadczeń przedsiębiorców.
 3. Administrator zachęca do stosowania zasad Kodeksu. Kodeks ma jednak charakter ogólny, a sytuacja rynkowa, finansowa, organizacyjna itd. poszczególnych podmiotów może być bardzo złożona i wymagać dodatkowych konsultacji ze specjalistami. Administrator nie ponosi więc odpowiedzialności, zwłaszcza prawnej i finansowej, wobec podmiotów trzecich, za skutki wynikłe ze stosowania się do zasad Kodeksu.
 4. O wszelkich zmianach w Kodeksie Administrator musi poinformować co najmniej 7 dni przed ich wprowadzeniem, zamieszczając informację w aktualizowanej części Serwisu.

 

§4
Baza przedsiębiorców

 1. Baza jest prowadzonym w ramach Serwisu katalogiem przedsiębiorców, którzy zadeklarowali, poprzez zamieszczony w Serwisie formularz, stosowanie zasad Kodeksu w swojej codziennej działalności.
 2. Kodeks ma charakter deklaratywny. Przedsiębiorca może zadeklarować jego stosowanie. Administrator nie prowadzi bieżącego monitoringu działań przedsiębiorcy pod kątem stosowania Kodeksu. Jeśli jednak Administrator poweźmie informacje o rażącym naruszeniu zasad Kodeksu przez przedsiębiorcę deklarującego jego stosowanie, może go za pośrednictwem poczty email wezwać do poprawy praktyk lub usunąć z Bazy.
 3. Do rejestracji w Bazie służy zamieszczony w Serwisie formularz. Dla zabezpieczenia wiarygodności danych, rejestracja wymaga dwuetapowej weryfikacji.
  1. Przedsiębiorca, chcący się zarejestrować w Bazie, w pierwszej kolejności podaje oficjalny adres email, dostępny na jego stronie internetowej. Zgłoszenie jest weryfikowane przez Administratora
  2. Po pozytywnej weryfikacji w pierwszym etapie, na podany adres email wysyłany jest link aktywacyjny, po dokonaniu formalności i kliknięciu w link przedsiębiorca pojawia się automatycznie w Bazie
 4. Administrator może umieścić przedsiębiorcę w Bazie, z pominięciem procedury opisanej w §4 ust. 3, o ile uzyska jasną deklarację chęci przystąpienia do niej przez przedsiębiorcę.
 5. Warunkiem dobrowolnego wpisu do Bazy jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zawarte w formularzu pola odnoszą się wyłącznie do publicznie dostępnych danych przedsiębiorców. Wspomniana zgoda jest jednak konieczna ze względu na możliwość występowania w tych danych nazwisk (w nazwach bądź mailach przedsiębiorców) bądź innych określeń umożliwiających identyfikację konkretnej osoby fizycznej.
 6. Administratorem danych osobowych jest Administrator serwisu.
 7. Dane osobowe mogą być zbierane dla potrzeb niezbędnych do funkcjonowania Bazy przedsiębiorców deklarujących stosowanie Kodeksu, w sytuacjach kiedy dane tych przedsiębiorców, takie jak nazwa, adres email itp. zawierają jakiekolwiek dane osobowe.
 8. Dane osobowe, wspomniane w §4, ust. 7, mogą być udostępniane wszystkim użytkownikom serwisu. Są to jednak publicznie dostępne dane zawarte w CEIDG i podobnych rejestrach. Adresy email przedsiębiorców, w szczególności te zawierające dane osobowe, nie będą publikowane, służą jedynie do potrzeb rejestracji i utrzymania aktualności i poprawności danych zawartych w Bazie.
 9. Przedsiębiorcy zarejestrowani w Bazie, a w szczególności ci, których firmy, adresy email itp. zawierają dane osobowe, mogą w każdej chwili zażądać od Administratora całkowitego usunięcia z Bazy, bądź poprawienia danych, wysyłając wiadomość, wyrażająca taką wolę, na adres email Administratora, wskazany w §1 ust.5. Administrator zobowiązany jest zmiany takie wprowadzić niezwłocznie.
 10. Fotografie, logotypy, znaki graficzne itp., widniejące w Bazie przy etykietach przedsiębiorców, są  ich własnością, udostępnianą Administratorowi dla potrzeb prowadzenia serwisu i identyfikacji wizualnej takich podmiotów. Przedsiębiorcy mogą je przesłać poprzez formularz rejestracyjny, bądź w późniejszej, uzupełniającej wiadomości email.
 11. Administrator może wyróżnić w Bazie przedsiębiorców identyfikujących się, jego subiektywnym zdaniem, szczególnie dobrą jakością projektów identyfikacji wizualnej, opakowań, produktów itp.
 12. Zabrania się umieszczania w Bazie informacji które mogłyby naruszać jakiekolwiek przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności naruszać prawa osób trzecich.

 

§5
Część informacyjna, aktualności Serwisu

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby treści Serwisu były na bieżąco aktualizowane i sprawdzane pod kątem poprawności i prawdziwości.
 2. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne uchybienia w zakresie treści.
 3. Wszelkie rady związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i zarobkowej, jakie Administrator umieszcza w ramach Serwisu oparte są na literaturze i doświadczeniach specjalistów. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności prawnej, finansowej i jakiejkolwiek innej wobec podmiotów trzecich za zastosowanie ich w indywidualnych przypadkach. Związane jest to ze złożonym charakterem działalności gospodarczej i niezliczoną ilością czynników i danych zmiennych, których Administrator nie jest w stanie przewidzieć, opracowując ogólne zalecenia.

 

§6
Wymagania techniczne

 1. Do prawidłowego odczytu Serwisu niezbędny jest dostęp do sieci Internet o przepustowości co najmniej 512 kb/s oraz sprzęt spełniający odpowiednie wymagania techniczne w zakresie parametrów i oprogramowania.
 2. Dostęp do serwisu jest możliwy między innymi z urządzeń korzystających z systemów:Microsoft XP, 7, 8, Mac OS X i OS X, Android
 3. W urządzeniu powinna być zainstalowana przeglądarka internetowa (takie jak: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, iOS Safari, Android Browser 2.3 i in.)
 4. W urządzeniu powinna być włączona obsługa JavaScript i Cookies;5. Do wyświetlania niektórych elementów i informacji konieczne może być zainstalowanie oprogramowania  Acrobat Reader,  Flash Player.

 

§7
Inne postanowienia

 1. Serwis korzysta z plików cookies, które poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze użytkownika Serwisu, umożliwiają sprawniejsze jego działanie, poprzez zapamiętywanie ustawień użytkowników, prowadzenie statystyki, czy dopasowywanie komunikatów reklamowych. Użytkownik może wyłączyć lub zmienić zasady działania plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Może to jednak uniemożliwić wyświetlenie części zawartości Serwisu.
 2. W ramach Serwisu mogą funkcjonować odesłania do innych stron internetowych (w formie linków, banerów, przycisków itp.). Nie oznacza to jednak, że Administrator ma jakiekolwiek powiązania z podmiotami zarządzającymi treścią na tych stronach. Administrator nie odpowiada również za treść takich stron. Serwis zarządzany przez Administratora funkcjonuje jedynie pod domeną www.fodop.pl.
 3. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie, informując o tym w aktualizowanej części serwisu z 7- dniowym wyprzedzeniem.
 4. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, jednakże nie może zagwarantować, że Serwis działać będzie bez jakichkolwiek awarii i przerw. Jeśli takie się zdarzą, Administrator postara się je w każdym przypadku niezwłocznie usunąć.
 5. Wszelkie wątpliwości i zastrzeżenia do działalności Serwisu, użytkownik może zgłaszać Administratorowi, wysyłając wiadomość na adres email podany w §1 ust. 5.